สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
นิสิตสหกิจศึกษาในประเทศ
ทดสอบความถนัดทางด้านอาชีพ
คู่มือสหกิจศึกษาในประเทศ
ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติสหกิจศึกษาในประเทศ
คู่มือการสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา COOP 01
รายชื่อคณาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาแต่ละหลักสูตร
แบบฟอร์ม/กำหนดส่ง/ใบลงเวลา
คู่มือ TSU MOOC รายวิชาสหกิจศึกษา
ผลงานศิษย์เก่าสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2558
ผลงานศิษย์เก่าสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2559-2562
รายละเอียดการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
ตัวอย่างโปสเตอร์เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง
โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563
โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564
 
 
โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564 กลับหน้าหลัก
    รายละเอียดการประกวด
   

ประกวดโครงงาน/ผลงาน นิสิตสหกิจศึกษา  ปีการศึกษา 2564

กำหนดการ

21  กุมภาพันธ์  2565                   ประกาศหลักเกณฑ์การประกวด

1  มีนาคม – 1  เมษายน  2565      รับสมัคร (ส่งเอกสารตามประกาศ)

4  เมษายน  2565                       ประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

5  เมษายน  2565                       ประกาศผลการประกวด

ประกาศ

ใบสมัคร (แบบฟอร์มที่ 1)

แบบเสนอข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (แบบฟอร์มที่ 2)

แบบเสนอข้อมูลด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ  (แบบฟอร์มที่ 3)

แบบเสนอข้อมูลด้านนวัตกรรม  (แบบฟอร์มที่ 4)

แบบประเมินโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาโดยสถานประกอบการ  (แบบฟอร์มที่ 5)

Tamplate โปสเตอร์   (นิสิตเลือกแบบได้ตามความถนัด)   แบบที่ 1  แบบที่ 2  แบบที่ 3  แบบที่ 4

ดูตัวอย่างโปสเตอร์ปีก่อน ๆ  เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง    ผลงานปีการศึกษา 2563    ผลงานปีก่อน ๆ 

**************Link ส่งผลงานเข้าประกวด (กดส่งได้เลยจ้า)**************

คู่มือการใช้งาน Webex