สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
CWIE ในประเทศ
ทดสอบความถนัดทางด้านอาชีพ
คู่มือสหกิจศึกษาในประเทศ
ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติสหกิจศึกษาในประเทศ
คู่มือการสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา COOP 01
รายชื่อคณาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาแต่ละหลักสูตร
แบบฟอร์ม/กำหนดส่ง/ใบลงเวลา
คู่มือ TSU MOOC รายวิชาสหกิจศึกษา
ผลงานศิษย์เก่าสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2558
ผลงานศิษย์เก่าสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2559-2562
รายละเอียดการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
ตัวอย่างโปสเตอร์เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง
โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563
โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564
 
 
โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563 กลับหน้าหลัก
      โครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ภาคบรรยาย
           จำนวนและรายละเอียดผลงานเข้าประกวด 1 (1-41)

ลำดับที่

ชื่อนิสิต

ชื่อโครงงาน

เอกสารการประกวด  (คลิ๊กดูรายละเอียด)         

1

นางสาวพัชดา สุทธิสังข์ แชทบอทการรับสมัครงาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Chatbot Recruitment Faculty of Medicine Prince of Songkla University
เอกสาร1  เอกสาร2  เอกสาร3  เอกสาร4

2

บิลลาเด็น เเขกพงค์

การส่งเสริมการตลาดด้วยการตลาดเชิงกิจกรรม ( EVENT MARKETING )

และการส่งเสริมการขาย ( SALE PROMOTION ) : กรณีศึกษาโรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์ รีสอร์ท

จังหวัดภูเก็ต

เอกสาร1  เอกสาร2  เอกสาร3  เอกสาร4

3

นางสาว จิราภา บุริค การรับข้อร้องเรียนของผู้ที่มาใช้บริการท่าอากาศยานหาดใหญ่ผ่านช่องทางคิวอาร์โค้ด เอกสาร1  เอกสาร2  เอกสาร3  เอกสาร4

4

นางสาวฟาติน ฮูลู

คำยืมภาษาอังกฤษในเว็ปเพจข่าวภาษามลายูของสำนักสื่อวาร์ตานีในจังหวัดยะลา

Lexical Borrowing from English in Malay News Webpage of Wartani

Media Agency in Yala Province

เอกสาร1  เอกสาร2  เอกสาร3  เอกสาร4

5

พัชรีย์  ทองเพิ่ม

การส่งเสริมการเรียนรู้สู่นักสื่อสารสังคม ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
The Learning Enhancement to Social Communicator according to Quality of

Life Development Project based on The New Theory Project,appliedto Khok Nong Na Model

เอกสาร1  เอกสาร2  เอกสาร3  เอกสาร4

6

วรัญญา แสงจันทร์ กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด Sim TOT Mobile ผ่าน Instagram เอกสาร1  เอกสาร2  เอกสาร3  เอกสาร4

7

นาย ณัฐพล ไพยสิทธิ์ การพัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สินออนไลน์โดย Microsoft Form ของบริษัท ซีพี ออลล์ เอกสาร1  เอกสาร2  เอกสาร3  เอกสาร4

8

นุสรอฮ เจะเด็ง

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้าผลิตภัณฑ์ปลาแป้งแดงของกลุ่มผู้ประกอบการชุมชนบ้านคลองแดน

อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

เอกสาร1  เอกสาร2  เอกสาร3  เอกสาร4

9

นางสาวอาอีเส๊าะ เจ๊ะเต๊ะ

การประชาสัมพันธ์ออนไลน์กลุ่มทอผ้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านเฟสบุ๊คเพจ"ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

กลุ่มทอผ้าจังหวัดนครศรีธรรมราช"

เอกสาร1  เอกสาร2  เอกสาร3  เอกสาร4

10

วาสนา ปานพงษ์ การสร้างการรับตราสินค้าด้วยสื่อสังคมออนไลน์ กรณีศึกษา บริษัท แปลน ครีเอชั่นส์ จำกัด เอกสาร1  เอกสาร2  เอกสาร3  1 เอกสาร4

11

นางสาวกัลยรัตน์ ฉัตรรวีวงศ์

การสื่อสารเพื่อการป้องกันตนเองและสังคมจากcovid-19 และการรักษาระยะห่างทางสังคม

(social distancing)

สู้มาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัย

เอกสาร1  เอกสาร2  เอกสาร3  เอกสาร4

12

ฟาฏีนะฮ์ หมินสุข

การเพิ่มมูลค่าให้กับเศษวัสดุสิ่งทอเหลือใช้ของวิสาหกิจชุมชนจันทราบาติก ต.บ้านขาว

อ.ระโนด จ.สงขลา

เอกสาร1  เอกสาร2  เอกสาร3  เอกสาร4

13

นายศุภกร ชวนวัฒนา

ระบบตรวจสอบสถานะและค้นหาสำนวนคดีแพ่ง สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสงขลา
System for checking status and searching for civil cases The Observation and

Protection Center of Songkhla Province

เอกสาร1  เอกสาร2  เอกสาร3  เอกสาร4

14

สุภาวรรณ์ ชูแก้ว สื่อรณรงค์การสื่อสารภายในบริษัท ด้วยแอพพลิเคชั่น CPALL CONNECT เอกสาร1  เอกสาร2  เอกสาร3  เอกสาร4

15

นางสาว เรือนอรุณ ศิริพรประสิทธิ์ โครงการ เผยแพร่ความรู้สู่เยาวชนด้วยระบบ 2 ภาษา เอกสาร1  เอกสาร2  เอกสาร3  เอกสาร4

16

บุญฑริกา  ขวัญจันทร์ ปฐมนิเทศเบื้องต้นพนักงาน รูปแบบ E-book เอกสาร1  เอกสาร2  เอกสาร3  เอกสาร4

17

น.ส.ทักษิญา สุวรรณชาตรี

สื่อให้ความรู้ในรูปแบบวิดีโอการ์ตูนAnimation

(การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาของเด็กและเยาวชน)

เอกสาร1  เอกสาร2  เอกสาร3  เอกสาร4

18

นางสาวศิริลักษณ์ เทือกทักษ์,  นางสาวสุนิษา ช่วยพันธ์ 

การวิเคราะห์โครงข่ายด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวางแผนการจัดเก็บขยะมูลฝอย

อย่างมีประสิทธิภาพ ในเทศบาลเมืองกันตัง จังหวัดตรัง

เอกสาร1  เอกสาร2  เอกสาร3  เอกสาร4

19

นางสาว ซูไรดา แก้วพรหม Electronic employee profile เอกสาร1  เอกสาร2  เอกสาร3  เอกสาร4

20

นายกิตกรณ์ ไตรเดช,นางสาวพิพักสร เเก้วมณี

การใช้ฐานข้อมูลและปนะยุกต์ใช้ Google Data Studio ในการตรวจสอบและรายงาน

ผลการตรวจแปลงที่ดินผิดวัตถุประสงค์ในเขตปฏิรูปที่ดิน

เอกสาร1  เอกสาร2  เอกสาร3  เอกสาร4

21

นายศักรินทร์ วิประจง ระบบแจ้งคะแนนกิจกรรมอาสาเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์ เอกสาร1  เอกสาร2  เอกสาร3  เอกสาร4

22

จันทรกานต์ ทองคำ และใหม่ภิรมย์  ภูมินา   สภาพการผลิตและความต้องการการส่งเสริมการผลิตข้าวตามมาตรฐาน
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ของเกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ่ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 
เอกสาร1  เอกสาร2  เอกสาร3  เอกสาร4

23

นางสาว ทรงพร  คำศรี การทำสื่อและการใช้งานLine Official Account เอกสาร1  เอกสาร2  เอกสาร3  เอกสาร4

24

นางสาววิลาพรรณ มณีประวัติ, นางสาวอรุณรัตน์ สุวรรณมณี   การจัดทำฐานข้อมูลป่าไม้ถาวร และข้อมูลการจำแนกประเภทที่ดิน จังหวัดร้อยเอ็ด เอกสาร1  เอกสาร2  เอกสาร3  เอกสาร4
25 โสภิดา เกตุทอง การยื่นคำฟ้องต่อศาลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) เอกสาร1  เอกสาร2  เอกสาร3  เอกสาร4

26

นางสาวนูรไอนี  เขร็มสัน หนังสือควบคุมการแจ้งผลของกลาง เอกสาร1  เอกสาร2  เอกสาร3  เอกสาร4
27 นางสาวอามานี เส็นคง การจักเก็บข้อมูลบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน  เอกสาร1  เอกสาร2  เอกสาร3  เอกสาร4
28 นายกิตติศักดิ์ แป้นน้อย

สื่อการเรียนรู้ผ่าน Chat Bot เรื่อง ความรู้ทั่วไปและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับระบบคุณภาพ (GMP)

สำหรับพนักงานใหม่ผ่านระบบตอบข้อความอัตโนมัติ (Line Official Account)

เอกสาร1  เอกสาร2  เอกสาร3  เอกสาร4
29 นางสาวนันฑิตา  กฤษณาพันธ์
นางสาวเพ็ญศิริ  เยี่ยมในเมือง
การขึ้นรูปอาคารสามมิติ (LOD2) จากข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขด้วยเทคโนโลยี LiDAR เอกสาร1  เอกสาร2  เอกสาร3  เอกสาร4
30 กชกร  หนูคงแก้ว การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับผู้เสียหาย เอกสาร1  เอกสาร2  เอกสาร3  เอกสาร4
31 นางสาวสุดารัตน์ ชุมช่วย การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 20 ตรี เอกสาร1  เอกสาร2  เอกสาร3  เอกสาร4
32 นางสาววิภาดา บุญชูสิน การเยียวยาความเสียหายทางแพ่งแก่ผู้เสียหายจากการกระทำความผิดอาญาของผู้อื่น เอกสาร1  เอกสาร2  เอกสาร3  เอกสาร4
33 นางสาวพิมพ์วรีย์  สุริยวงษ์ การขอคืนของกลาง เอกสาร1  เอกสาร2  เอกสาร3  เอกสาร4
34 นายสุทธิชัย หาญณรงค์ เว็บไซต์สำนักงานทนายความจำแลง เอกสาร1  เอกสาร2  เอกสาร3  เอกสาร4
35 นายอภิรักษ์ ภมรนาค การลงชื่อก่อนเข้าปฏิบัติงานผ่านมือถือ เอกสาร1  เอกสาร2  เอกสาร3  เอกสาร4
36 นางสาวอังคณา คงชูดวง รู้ไว้ก่อนพักการลงโทษ เอกสาร1  เอกสาร2  เอกสาร3  เอกสาร4
37 นางสาวนลินทิพย์  พูลนวล วิถีชีวิตกับการพัฒนาอาชีพเกษตรกรผสมผสานของเกษตรกรรุ่นใหม่ต้นแบบ
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
เอกสาร1  เอกสาร2  เอกสาร3  เอกสาร4
38 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีปลอด วิถีชีวิตกับการพัฒนาอาชีพเกษตรกรผสมผสานของเกษตรกรรุ่นใหม่ต้นแบบ
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
เอกสาร1  เอกสาร2  เอกสาร3  เอกสาร4
39 อรยา มหันตมรรค การจัดทำสื่อโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติกส์ จำกัด เอกสาร1  เอกสาร2  เอกสาร3  เอกสาร4
40 ดวงกมล ประเศรษฐสุต เส้นทาง logistics ของการผลิตบัวหลวง กรณีศึกษา : อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เอกสาร1  เอกสาร2  เอกสาร3  เอกสาร4
41 นาย สิทธา พรหมอินทร์ สื่อการเรียนรู้ มาตรฐาน GMP ที่พนักงาน CMC ปฏิบัติให้ถูกต้อง เอกสาร1  เอกสาร2  เอกสาร3