สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
นิสิตสหกิจศึกษาในประเทศ
ทดสอบความถนัดทางด้านอาชีพ
คู่มือสหกิจศึกษาในประเทศ
ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติสหกิจศึกษาในประเทศ
คู่มือการสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา COOP 01
รายชื่อคณาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาแต่ละหลักสูตร
แบบฟอร์ม/กำหนดส่ง/ใบลงเวลา
คู่มือ TSU MOOC รายวิชาสหกิจศึกษา
ผลงานศิษย์เก่าสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2558
ผลงานศิษย์เก่าสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2559-2562
รายละเอียดการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
ตัวอย่างโปสเตอร์เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง
โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563
โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564
 
 
โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563 กลับหน้าหลัก
      โครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ภาคบรรยาย
           จำนวนและรายละเอียดผลงานเข้าประกวด 2 (42-43)

ลำดับที่

ชื่อนิสิต

ชื่อโครงงาน

เอกสารการประกวด  (คลิ๊กดูรายละเอียด)         

42

นางสาวจิตติมา นิลทะรัตน์

และนางสาววาสนา เยาว์ด้วง

การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร

อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เอกสาร1

 2  เอกสาร2  เอกสาร3  เอกสาร4

43

น.ส.นิศารัตน์ เซ่งเส้ง

การปรับปรุงศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหาดใหญ่เป็นศูนย์ดำรงธรรมอัจฉริยะ New Normal 2021

เอกสาร1

เอกสาร 2.1  2.2  2.3  2.4  2.5  เอกสาร 3  เอกสาร 4