สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
นิสิตสหกิจศึกษาในประเทศ
ทดสอบความถนัดทางด้านอาชีพ
คู่มือสหกิจศึกษาในประเทศ
ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติสหกิจศึกษาในประเทศ
คู่มือการสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา COOP 01
รายชื่อคณาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาแต่ละหลักสูตร
แบบฟอร์ม/กำหนดส่ง/ใบลงเวลา
คู่มือ TSU MOOC รายวิชาสหกิจศึกษา
ผลงานศิษย์เก่าสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2558
ผลงานศิษย์เก่าสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2559-2562
รายละเอียดการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
ตัวอย่างโปสเตอร์เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง
โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563
โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564
 
 
โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563 กลับหน้าหลัก
      โครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา
           จำนวนและรายละเอียดผลงานเข้าประกวด

ลำดับที่

ชื่อนิสิต

ชื่อโครงงาน

เอกสารการประกวด

(คลิ๊กดูรายละเอียด)

1

นายจิรภัทร   ผดุงกิจ 

การตรวจจับอุปกรณ์กีฬาในภาพด้วยโมเดลโยโล่ เวอร์ชัน 4
(Sport equipments  detection using YOLOv4)

เอกสาร1 เอกสาร2 เอกสาร3 เอกสาร4

2

นายกันต์ธร ชูเกตุ , นายปฐวี ผลผดุง , นายปิยวัฒน์ มาบุรี

ระบบจัดการข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า

เอกสาร1 เอกสาร2 เอกสาร3 เอกสาร4

3

นายจิรวิทย์ รัตนวรพล

การพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนให้สามารถรองรับได้ทุกขนาดหน้าจอ

เอกสาร1 เอกสาร2 เอกสาร3 เอกสาร4

4

ขนิษฐา สืบสุข

นางสาวเสาวลักษณ์ ขันแก้ว

นางสาวจิรนันท์ ถิ่นไทรขึง

การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการนำโปรแกรม Kahoot มาใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์

เอกสาร1 เอกสาร2 เอกสาร3 เอกสาร4

5

   (ยุบรวมโครงการกับลำดับที่ 4)

 

เอกสาร1 เอกสาร2 เอกสาร3 เอกสาร4 เอกสาร5

6

(ยุบรวมโครงการกับลำดับที่ 4)

 

เอกสาร1 เอกสาร2.1 2.2   เอกสาร3 เอกสาร4

7

ชลวัฒน์ แซ่เฮง

การแสดงผลภาพรวมของข้อมูลผู้ใช้งานเครื่องชั่งน้ำหนักในฐานข้อมูล Elasticsearch โดยใช้เครื่องมือ Kibana

เอกสาร1 เอกสาร2 เอกสาร3 เอกสาร4

8

นาย ยศกร สะแหละ 

โครงงานการส่งเสริมการโปรโมทแหล่งจัดจำหน่ายและให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ นมพัทลุง

เอกสาร1 เอกสาร2 เอกสาร3 เอกสาร4

ลำดับที่

ชื่อนิสิต

ชื่อโครงงาน

เอกสารการประกวด

(คลิ๊กดูรายละเอียด)

9

นางสาวนิศารัตน์   เจือสนิท และนางสาวรวิภา  ทองศรี อิทธิพลของชนิดและปริมาณของเขม่าดำที่มีผลต่อสมบัติเชิงกลยลของบล็อกยางปูพื้น

เอกสาร1 เอกสาร2 เอกสาร3 เอกสาร4