สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
CWIE ในประเทศ
ทดสอบความถนัดทางด้านอาชีพ
คู่มือสหกิจศึกษาในประเทศ
ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติสหกิจศึกษาในประเทศ
คู่มือการสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา COOP 01
รายชื่อคณาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาแต่ละหลักสูตร
แบบฟอร์ม/กำหนดส่ง/ใบลงเวลา
คู่มือ TSU MOOC รายวิชาสหกิจศึกษา
ผลงานศิษย์เก่าสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2558
ผลงานศิษย์เก่าสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2559-2562
รายละเอียดการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
ตัวอย่างโปสเตอร์เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง
โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563
โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564
 
 
โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564 กลับหน้าหลัก
      โครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคบรรยาย
           รายละเอียดโครงานสหกิจศึกษา (ใบสมัคร เอกสารประกอบ)

ลำดับที่

ชื่อนิสิต

ชื่อโครงงาน

เอกสารการประกวด 

(คลิ๊กดูรายละเอียด)    

1

นางสาวเพ็ญนภา ขรัวทองเขียว ,

นางสาวมณีรัตน์ ทุมรัตน์ ,

นางสาวสุวรรณา  คงรัตน์

การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเพิ่มช่องทางในการเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

ใบสมัคร     แบบนำเสนอ แบบประเมิน โปสเตอร์

2

นางสาวณัฐพร สะตะ

การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ โดยใช้โปรแกรม Kahoot

ใบสมัคร     แบบนำเสนอ แบบประเมิน โปสเตอร์

3

นางสาวณัฐกานต์ คงอินทร์

เปรียบเทียบประสิทธิภาพของเชื้อรา Trichoderma. และเชื้อจุลินทรีย์ Bacillus subtilis.

ในการปลูกมะเขือเทศจักรพันธ์ 1 ระบบปลูกในโรงเรือนและนอกโรงเรือน

ใบสมัคร     แบบนำเสนอ แบบประเมิน โปสเตอร์

4

นางสาวเจนจิรา แสงมณีประดับ การศึกษาสาเหตุการตายของลูกสุกรก่อนหย่านม ใบสมัคร     แบบนำเสนอ แบบประเมิน โปสเตอร์

5

นายภานุชาติ เผือกบุญรอด ,

นางสาววนิดา บุญมา ,

นางสาวอักษรศิลป์ ศรีภักดี 

สัดส่วนของวัตถุดิบที่เหมาะสมของอาหารปลาดุก

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์                                                                       

ใบสมัคร     แบบนำเสนอ แบบประเมิน โปสเตอร์

6

นางสาวอภิชญา ว่องสกุล ผลของการใช้ใบสาบเสือ และPolidine ต่อการสมานแผลในลูกสุกร
Effects of Eupatorium odoratum Linn. and polidine on wound healing in piglets
ใบสมัคร     แบบนำเสนอ แบบประเมิน โปสเตอร์

7

สุไรยา สุกเส็ม

โครงการลดความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ท่าทางในการทำงานของบุคลากรที่ปฎิบัติงาน

กับคอมพิวเตอร์ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ใบสมัคร     แบบนำเสนอ แบบประเมิน โปสเตอร์

8

นางสาวบุศรากร บุญรอด ผลของการเสริมวิตามิน Biocatalin ในลูกสุกร 7 - 12 สัปดาห์ ใบสมัคร     แบบนำเสนอ แบบประเมิน โปสเตอร์