สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
CWIE ในประเทศ
ทดสอบความถนัดทางด้านอาชีพ
คู่มือสหกิจศึกษาในประเทศ
ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติสหกิจศึกษาในประเทศ
คู่มือการสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา COOP 01
รายชื่อคณาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาแต่ละหลักสูตร
แบบฟอร์ม/กำหนดส่ง/ใบลงเวลา
คู่มือ TSU MOOC รายวิชาสหกิจศึกษา
ผลงานศิษย์เก่าสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2558
ผลงานศิษย์เก่าสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2559-2562
รายละเอียดการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
ตัวอย่างโปสเตอร์เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง
โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563
โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564
 
 
โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564 กลับหน้าหลัก
      โครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคโปสเตอร์
           รายละเอียดโครงานสหกิจศึกษา (ใบสมัคร เอกสารประกอบ)

ลำดับที่

ชื่อนิสิต

ชื่อโครงงาน

เอกสารการประกวด 

(คลิ๊กดูรายละเอียด)    

1

นางสาวรุสนานี โต๊ะโอะ โครงการรณรงค์ การลดอุบัติเหตุจากการทำงาน ณ บริษัท มาสเตอร์ พาราวู้ด จำกัด ใบสมัคร     แบบนำเสนอ แบบประเมิน โปสเตอร์

2

นางสาวนรีรัตน์ สังข์เนียม การเสริมโพรไบโอติคในทางการค้าในน้ำดื่มต่อสมรรถนะการผลิตของไก่ไข่ ใบสมัคร     แบบนำเสนอ แบบประเมิน โปสเตอร์

3

นางสาวณัฎฐาพร อาระยะวงค์ ผลของความหนาไขมันสันหลังต่อประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกร ใบสมัคร     แบบนำเสนอ แบบประเมิน โปสเตอร์

4

นางสาวนิตยา  แก้วจาระนัย ผลของการหย่านมไม่พร้อมกัน (split-weaning) และการย้ายฝากต่อน้ำหนักหย่านมของลูกสุกร ใบสมัคร     แบบนำเสนอ แบบประเมิน โปสเตอร์

5

นางสาวลิญานา  แวดอเลาะ ตรวจวัดแสงสว่างพื้นที่การทำงานและประเมินสมรรถภาพการมองเห็นในกลุ่มพนักงานสำนักงาน ใบสมัคร     แบบนำเสนอ แบบประเมิน โปสเตอร์