สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
CWIE ในประเทศ
ทดสอบความถนัดทางด้านอาชีพ
คู่มือสหกิจศึกษาในประเทศ
ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติสหกิจศึกษาในประเทศ
คู่มือการสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา COOP 01
รายชื่อคณาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาแต่ละหลักสูตร
แบบฟอร์ม/กำหนดส่ง/ใบลงเวลา
คู่มือ TSU MOOC รายวิชาสหกิจศึกษา
ผลงานศิษย์เก่าสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2558
ผลงานศิษย์เก่าสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2559-2562
รายละเอียดการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
ตัวอย่างโปสเตอร์เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง
โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563
โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564
 
 
โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564 กลับหน้าหลัก
      โครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ภาคบรรยาย
           รายละเอียดโครงานสหกิจศึกษา (ใบสมัคร เอกสารประกอบ)

ลำดับที่

ชื่อนิสิต

ชื่อโครงงาน

เอกสารการประกวด 

(คลิ๊กดูรายละเอียด)    

1

ภัสสร ประเสริฐเลิศสกุล

การใช้กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดผ่าน Influencer

ของบริษัทเซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด ภายใต้แบรนด์นม All Season

ใบสมัคร     แบบนำเสนอ แบบประเมิน โปสเตอร์

2

นางสาว ปิยฉัตร สามารถ ส่งเสริมความเข้าใจสิทธิลดวันรับราชการทหารและสิทธิในการผ่อนผันรับราชการทหาร ใบสมัคร     แบบนำเสนอ แบบประเมิน โปสเตอร์

3

นางสาวจุฬารัตน์ ทองหนู

การพัฒนาโปรแกรมตอบกลับอัตโนมัติ (Chatbot) ของระบบงานด้านทรัพยากรมนุษย์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ใบสมัคร     แบบนำเสนอ แบบประเมิน โปสเตอร์

4

นายชลธิศ นวลศรี การจัดทำต้นแบบแอพพลิเคชั่น ( NT ) ใบสมัคร     แบบนำเสนอ แบบประเมิน โปสเตอร์

5

นางสาวอามีน๊ะ บังคม

การมีส่วนร่วมในการออกแบบการพัฒนาแปลงเรียนรู้ของสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกผักส่งเสริมอาชีพ

บ้านเขาน้อย หมู่ 3 ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ใบสมัคร     แบบนำเสนอ แบบประเมิน โปสเตอร์

6

นายปฏิพล ปิตวิวัฒนานนท์ การตลาดเชิงกิจกรรม "World Plant & Cactus Fair ครั้งที่1" ใบสมัคร     แบบนำเสนอ แบบประเมิน โปสเตอร์

7

นางสาวนิรมล   อนันต์ การมีส่วนร่วมในการออกแบบการพัฒนาแปลงเรียนรู้ของสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกผักส่งเสริม
อาชีพ บ้านเขาน้อย หมู่ 3 ต าบลย่านซื่อ อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล
ใบสมัคร     แบบนำเสนอ แบบประเมิน โปสเตอร์

8

นาย.วธรรณญู   ขวัญทองยิ้ม

การวิเคราะห์ข้อมูลระยะเวลารอรับบริการของผู้ป่วยนอก (OPD หรือ Out-Patient-Department)

ด้วยโปรแกรม Excel รายงานผลแก่ผู้บริหารเพื่อนำไปใช้ในการจัดการระบบการทำงาน

และเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กร ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่

ใบสมัคร     แบบนำเสนอ แบบประเมิน โปสเตอร์

9

นางสาววนิชา ลักษณะชู การปฐมนิเทศพนักงาน PC โรบินสันสาขาสุราษฎร์ธานี ผ่าน Google sites ใบสมัคร     แบบนำเสนอ แบบประเมิน โปสเตอร์

10

นายสุรยุทธ์ จำปาทอง ,

นางสาวเสาวณีย์ อำมะดูลมาน

การจัดทำเว็บไซต์หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ของอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ใบสมัคร     แบบนำเสนอ แบบประเมิน โปสเตอร์

11

นางสาว ณัฐณิชา ปลัดสงคราม การเพิ่มมูลค่าเศษไม้ยางพาราที่เหลือจากการแปรรูป โดยนำมาทำเชื้อเพลิงไม้ (ถ่านไม้ยางพารา) ใบสมัคร     แบบนำเสนอ แบบประเมิน โปสเตอร์

12

อรณี ขุนหลัด

การเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานในคลังสินค้าประเภท ไวตามิลค์

บริษัท กรีนสปอต จำกัด กรณีศึกษา คลังสินค้าของ บริษัท ก. ชัยแสง เทรดดิ้ง จำกัด

ใบสมัคร     แบบนำเสนอ แบบประเมิน โปสเตอร์

13

นายจิรายุส อิ่มใจ และนายเมธพนธ์ บุญชู การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง และมูลค่าการเปลี่ยนแปลง พื้นที่ทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา ใบสมัคร     แบบนำเสนอ แบบประเมิน โปสเตอร์

14

ธันญารัตน์ กีสะบุตร, พัฒนาวดี พลชัย,

วรรณา สุวรรณรัตน์

การจัดทำฐานข้อมูลและเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ที่ดินผิดวัตถุประสงค์

ในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณพื้นที่ภาคใต้ ปี พ.ศ.2562-2564

ใบสมัคร     แบบนำเสนอ แบบประเมิน โปสเตอร์

15

ชลภัคสร สารทอง

การสื่อสารการตลาด เครื่องเล่นทางน้ำ (Water toy) ผ่าน Facebook

(Marketing communications Water toy on Facebook)

ใบสมัคร     แบบนำเสนอ แบบประเมิน โปสเตอร์

16

นางสาวรุ่งทิวา เส็นฤทธิ์ การสื่อสารการตลาดออนไลน์บนเฟสบุ๊คแฟนเพจ “ ฮอนด้าสงวนพาณิชย์ สงขลา ” ใบสมัคร     แบบนำเสนอ แบบประเมิน โปสเตอร์

17

นางสาวอุมาพร วรรณเพ็ชชา

การเพิ่มประสิทธิภาพงาน กรณีร้านออนไลน์สินค้าเกินไม่รับขาย

Increasing Efficiency : return product

ใบสมัคร     แบบนำเสนอ แบบประเมิน โปสเตอร์

18

นางสาวอาลิสา ยูโซ๊ะ

ระบบนัดหมายการประชุมทาง Google Calendar แจ้งเตือนอัตโนมัติผ่าน Line Notify

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา  

ใบสมัคร     แบบนำเสนอ แบบประเมิน โปสเตอร์