สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
CWIE ในประเทศ
ทดสอบความถนัดทางด้านอาชีพ
คู่มือสหกิจศึกษาในประเทศ
ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติสหกิจศึกษาในประเทศ
คู่มือการสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา COOP 01
รายชื่อคณาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาแต่ละหลักสูตร
แบบฟอร์ม/กำหนดส่ง/ใบลงเวลา
คู่มือ TSU MOOC รายวิชาสหกิจศึกษา
ผลงานศิษย์เก่าสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2558
ผลงานศิษย์เก่าสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2559-2562
รายละเอียดการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
ตัวอย่างโปสเตอร์เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง
โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563
โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564
 
 
โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564 กลับหน้าหลัก
      โครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ภาคบรรยาย
           Link ห้องบรรยาย

โครงการประกวดโครงงาน/ผลงาน นิสิตสหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประจำปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ ที่ 4 เมษายน  2565  เวลา 9.00 เป็นต้นไป

ผ่านโปรแกรม Cisco Webex

 

ประเภทโครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ  การนำเสนอภาคบรรยาย

Hosted by ฝ่ายวิชาการ

https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=mfb0a4a89b5a339dd0639db627440d461

Monday, Apr 4, 2022 8:00 am | 11 hours | (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Meeting number: 2556 058 7429

Password: 12345

***เวลาในการนำเสนอ 10 นาที ซักถาม 5 นาที รวม 15 นาที***