สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
CWIE ในประเทศ
ทดสอบความถนัดทางด้านอาชีพ
คู่มือสหกิจศึกษาในประเทศ
ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติสหกิจศึกษาในประเทศ
คู่มือการสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา COOP 01
รายชื่อคณาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาแต่ละหลักสูตร
แบบฟอร์ม/กำหนดส่ง/ใบลงเวลา
คู่มือ TSU MOOC รายวิชาสหกิจศึกษา
ผลงานศิษย์เก่าสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2558
ผลงานศิษย์เก่าสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2559-2562
รายละเอียดการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
ตัวอย่างโปสเตอร์เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง
โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563
โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564
 
 
โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564 กลับหน้าหลัก
      โครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา
           รายละเอียดโครงานสหกิจศึกษา (ใบสมัคร เอกสารประกอบ)

ลำดับที่

ชื่อนิสิต

ชื่อโครงงาน

เอกสารการประกวด 

(คลิ๊กดูรายละเอียด)    

1

สาธิตา ศิริรัตน์ Line OA for Grab Merchants เชื่อมโยงทุกระบบการแก้ปัญหาอย่างมืออาชีพ ใบสมัคร     แบบนำเสนอ แบบประเมิน โปสเตอร์

2

กวิสรา กลแกม Genius LINE OA ถามตอบอัจฉริยะจัดการครอบคลุมทุกขั้นตอนสำหรับ Grab Driver  ใบสมัคร     แบบนำเสนอ แบบประเมิน โปสเตอร์

3

นายณัฐนนท์ จงริน,

นายวทัญญู  แซ่โค้ว

นวัตกรรมคู่มืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) โรคใบร่วงของยางพาราชนิดใหม่ ใบสมัคร     แบบนำเสนอ แบบประเมิน โปสเตอร์

4

นางสาวปาริชาติ  ศุกรวัติ ระบบการลาออนไลน์ของเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา ใบสมัคร     แบบนำเสนอ แบบประเมิน โปสเตอร์

5

นางสาวสุธิดา จันคงช่วย "Box Set โคตรคูล" สื่อการสอนการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ใบสมัคร     แบบนำเสนอ แบบประเมิน โปสเตอร์

6

นริศรา โต๊ะสะและ การพัฒนาแอปพลิเคชันแชทบอทสำหรับงานบริการข้อมูล คณะศิลปศาสตร์ ใบสมัคร     แบบนำเสนอ แบบประเมิน โปสเตอร์

7

นายทีปกร ฤทธิ์มาก

นายนันทกานต์ ด้วงหวัง

นวัตกรรมเครื่องมือทุ่นแรงสำหรับวัดปริมำณคำร์บอนไดออกไซด์ในแปลงปาล์มน้ำมัน ใบสมัคร     แบบนำเสนอ แบบประเมิน โปสเตอร์
8

นางสาวจรรยพร  ทองประสพ

และ นายนนทวรรษ  ช่วยพิชัย

ระบบจัดเก็บครุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด  กรณีศึกษา สำนักหอสมุด

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ใบสมัคร   แบบนำเสนอ  แบบประเมิน  โปสเตอร์
9

นายณัฐวุฒิ  อุปานันท์

นาย วุฒิภัทร สุขอยู่

การพัฒนาเว็บบอทบริการตอบคำถาม สำหรับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

ใบสมัครแบบนำเสนอ   แบบประเมิน
โปสเตอร์