สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
นิสิตสหกิจศึกษาในประเทศ
ทดสอบความถนัดทางด้านอาชีพ
คู่มือสหกิจศึกษาในประเทศ
ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติสหกิจศึกษาในประเทศ
คู่มือการสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา COOP 01
รายชื่อคณาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาแต่ละหลักสูตร
แบบฟอร์ม/กำหนดส่ง/ใบลงเวลา
คู่มือ TSU MOOC
ผลงานศิษย์เก่าสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2558
ผลงานศิษย์เก่าสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2559-2562
รายละเอียดการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
ตัวอย่างโปสเตอร์เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง
โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์ม/กำหนดส่ง/ใบลงเวลา กลับหน้าหลัก

coop 01  คู่มือการสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา (นิสิต)

coop 02 แบบตอบรับนิสิตและเสนอรายละเอียดงานสหกิจศึกษา

coop 03 แบบใบลากิจกรรมสหกิจศึกษา

coop 04 แบบคำร้องทั่วไป

coop 05 แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

coop 06 แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

coop 07 แบบแจ้งรายละเอียดสถานประกอบการ,ตำแหน่งงานและพนักงานที่ปรึกษา

coop 08 แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

coop 09 แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน

coop 10 แบบสรุปข้อมูลการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา(ขาด,ลา,สาย)

coop 11 แบบแจ้งยืนยันการส่งรายงาน

คู่มือการใช้งาน  TSU  MOOC

แบบบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน(กรณีหน่วยงานไม่มี)

กำหนดการ การส่งแบบฟอร์มต่าง ๆ

การส่งเอกสาร เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติสหกิจศึกษา


แบบประเมินโครงงานสหกิจศึกษา โดยสถานประกอบการ  ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ

แบบฟอร์มขออนุญาตไปปฏิบัติสหกิจศึกษา (ผู้ปกครอง)

ต้วอย่างแบบประเมินการปฏิบ้ติสหกิจศึกษา (ในกรณีหลักสูตรไม่มี)