สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ(ฐานข้อมูลสหกิจและTSU Mook)
คู่มือสหกิจศึกษา ม.ทักษิณ
คู่มือการจัดสหกิจศึกษา สกอ.
เกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศ
คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน(WIL)
มาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษา
มาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ
ตัวอย่างแบบฟอร์มการประเมินนิสิตสหกิจศึกษา
แบ่งปันความรู้
 
คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน(WIL) กลับหน้าหลัก

คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL)  โดย  สกอ.

เล่มคู่มือ