TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ประกวดโครงงาน/ผลงานนิสิตสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ผลการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นิสิตสหกิจศึกษานานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศทุนสหกิจศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา 2562
ประกาศ ประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2561
ประกาศผลการจัดสรรทุนสหกิจศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา 2561
ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนสหกิจศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา 2561
ใบสมัครทุนสหกิจศึกษานานาชาติ
กำหนดการและรายละเอียดการประกวดสหกิจ 22 พค. 61
การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา 2560
กำหนดการประกวดผลงานนิสิตสหกิจศึกษาระดับเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ปีการศึกษา 2560
สรุปจำนวนนิสิตสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2560
ประกาศผลการจัดสรรทุนสหกิจศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา 2560
ประกาศทุนสหกิจศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา 2560
โครงการอบรมหลักสูตร"คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา"
โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2559
โครงการประกวดผลงานนิสิตสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง
โครงการอบรมหลักสูตร"การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ"รุ่นที่ 5
การส่งเอกสารและรายงานการปฏิบัติงานของนิสิต
ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุน
ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นิสิตสหกิจศึกษานานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2559


หน้าที่ :