TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
โครงการสัมมนานิสิตหลังกลับจากการปฏิบัติสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2560
โครงการประกวดโครงงานนิสิตสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษานานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการสัมมนานิสิตก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
กิจกรรมเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษานานาชาติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2560
โครงการสัมมนานิสิตหลังกลับจากการปฏิบัติสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2559
โครงการประกวดโครงงานนิสิตสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2559
โครงการสัมมนานิสิตก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคเรียที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา 2559
โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา 24 ชม. ปีการศึกษา 2559
ปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2559
ประกวดผลงานนิสิตสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2558


หน้าที่ :