TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   แบ่งปันความรู้สหกิจศึกษา  กลับหน้าหลัก
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดการสหกิจศึกษานานาชาติ
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสหกิจศึกษา
รายงาน เรื่อง แนวทางเพื่อการออกแบบสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน ตามโครงการความร่วมมือกับสหภาพยุโรป
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสหกิจศึกษา
การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ เรียนรู้กับการทำงาน
ประมวนสาระการอบรมสหกิจศึกษา
มคอ.6 โดยอาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ
มคอ.4 โดยอาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ


หน้าที่ :