0-7431-7600 ต่อ 7111 -

คณาจารย์นิเทศและบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ กับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอเชิญคณาจารย์นิเทศและ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) เข้าร่วมอบรมหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ ทำงาน (CWIE) "หลักสูตรคณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศ CWIE” และ “หลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน CWIE ในสถาบัน อุดมศึกษาและสถานประกอบการ” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณา การกับการทํางาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) ให้กับคณาจารย์นิเทศ ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ รวมทั้งผู้นิเทศงานของสถานประกอบการ ให้มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้อง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการดาเนินงานเกี่ยวกับสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง บูรณาการกับการ างาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWE) ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รามกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

โดยกําหนดการอบรมผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM CLOUD MEETING) จำนวน 3 รุ่น
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ท่านละ 3500 บาท
รายละเอียดโครงการ