0-7431-7600 ต่อ 7111 -

อบรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 7-8 ตุลาคม 2566

วันที่ 7-8 ตุลาคม 2566
ภารกิจสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ จัดโครงการการอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 
ณ ห้อง 18501 และ 18510 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ณ ห้อง MF2200 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

โดยอบรมหัวข้อ

"เปลี่ยน Mindset  สู่การวางแผนชีวิตและอาชีพ" 

     - เปลี่ยนความคิด และทัศนคติในการดำเนินชีวิต
     - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวางแผนชีวิตและอาชีพ
     - กระบวนการวางแผนอาชีพ
     - อาชีพที่อยากเป็น
     - คนที่มีความสุขในอนาคต
โดยวิทยากร อ.ดร.นิจกานต์ หนูอุไร (คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ)

และอบรมหัวข้อ
"ทักษะความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีมและ การมีบุคลิกภาพที่ดี"
     - ทักษะการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี
     - ทักษะการทำงานเป็นทีม
     - การสื่อสารระหว่างบุคคล
     - แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพ
     - เทคนิคการพัฒนารูปลักษณ์การแต่งกาย ท่าทาง และมารยาท
โดยวิทยากร อ.เสรี บุญรัตน์  (วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา)

มีนิสิตเข้าร่วมโครงการจำนวน : 1,126 คน