0-7431-7600 ต่อ 7111 -

แบบฟอร์มสหกิจศึกษา

Coop 01 ใบคำร้องขอปฏิบัติงานสหกิจศึกษา Coop 02 แบบตอบรับนิสิตและเสนอรายละเอียดงานสหกิจศึกษา Coop 03 แบบใบลากิจกรรมสหกิจศึกษา Coop 04 แบบคำร้องทั่วไป Coop 05 แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา Coop 06 แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา Coop 07 แบบแจ้งรายละเอียดสถานประกอบการ,ตำแหน่งงานและพนักงานที่ปรึกษา Coop 08 แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา Coop 09 แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน Coop 10 แบบสรุปข้อมูลการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา(ขาด,ลา,สาย) Coop 11 แบบแจ้งยืนยันการส่งรายงาน แบบฟอร์มขออนุญาตผู้ปกครอง แบบบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน(กรณีหน่วยงานไม่มี) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิต โดยสถานประกอบการ (กรณีหลักสูตรไม่มีแบบฟอร์ม) ต้วอย่างแบบประเมินการปฏิบ้ติสหกิจศึกษา (ในกรณีหลักสูตรไม่มี)