0-7431-7600 ต่อ 7111 -

ประกาศ/นโยบาย/แนวปฏิบัติด้านสหกิจศึกษา

 ประกาศจากคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา

            ► ประกาศจากคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน พ.ศ. 2565


 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ

            ► ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การจัดสรรทุนสนับสนุนการอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและ การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน 

            ► ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
พ.ศ. 2566
 

            ► ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2565

            ► ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณเรื่อง ผลรางวัลการประกวดโครงการประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน ประจําปีการศึกษา 2565


 
คู่มือสหกิจศึกษา

            ► คู่มือสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

            ► คู่มือการจัดสหกิจศึกษา / สมาคมสหกิจศึกษาไทย

            ► มาตราฐานและการประกันคุณภาพการดำเนินงานสหกิจศึกษา

            ► ความหมายและรูปแบบการจัดหลักสูตร CWIE ทั้ง 3 รูปแบบ (พร้อมตัวอย่างหลักสูตร)