0-7431-7600 ต่อ 7111 -

คุณสมบัติและหน้าที่ของนิสิตสหกิจศึกษา

คุณสมบัติของนิสิตสหกิจศึกษา

    1. ต้องมีสภาพการเป็นนิสิตสังกัดหลักสูตรที่จะสำเร็จการศึกษา

    2. ต้องสอบผ่านวิชาพื้นฐานที่หลักสูตรกำหนดไว้เป็นเงื่อนไขของวิชาสหกิจศึกษา

    3. มีระดับผลคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ดังนี้

        - กรณีปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในประเทศ ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00 นับถึงวันที่ยื่นใบสมัครเป็นนิสิตสหกิจศึกษาก่อนภาคการศึกษาที่จะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

        - กรณีปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50 นับในวันที่ยื่นใบสมัครเป็นนิสิตสหกิจศึกษาต่างประเทศก่อนภาคการศึกษาที่จะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

        - กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามความในวรรคต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดี

    4. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยต้องโทษทางวินัยนิสิตสูงกว่าขั้นภาคทัณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ. 2558 หรือระเบียบ หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องและที่ออกเพิ่มเติมในภายหลัง

    5.  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์และไม่มีโรคประจำตัวที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

        - กรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ (4) (5) ให้นิสิตปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดของวิทยาเขตที่หลักสูตรสังกัดเท่านั้น และอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศอย่างใกล้ชิด

    6.  เป็นผู้เรียนผ่านวิชาเตรียมสหกิจศึกษาโดยได้รับผลประเมินการศึกษาในระดับคะแนน ตัวอักษร "S" หรืออบรมเตรียมควมพร้อมจำนวน 30 ชม.
    7. ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง

    8. นิสิตที่ประสงค์ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ นอกจากต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 1-7 แล้วยังต้องมีคุณสมบัติด้านภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม ดังนี้

        - การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักนิสิตต้องมีผลการทดสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานการทดสอบประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนี้

 

TSU TEP

CU TEP

TOEIC

TOEFL ITP

TOEFL

IBT

TOEFL

PBL

TOEFL

CBT

IELTS

CEFR

ไม่ต่ำกว่า

60

ไม่ต่ำกว่า

69

ไม่ต่ำกว่า

600

ไม่ต่ำกว่า

510

ไม่ต่ำกว่า

41

ไม่ต่ำกว่า

437

ไม่ต่ำกว่า

123

ไม่ต่ำกว่า

5

ไม่ต่ำกว่า

B1


        - กรณีที่นิสิตมีผลทดสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามที่กำหนดให้นิสิตเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ หรือ หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ นิสิตต้องผ่านการประเมินตามที่เกณฑ์หน่วยงานที่รับผิดชอบกำหนด

        - การทดสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้ยกเว้นไม่ใช้กับนิสิตที่เรียนหลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ

        - การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักนิสิตต้องมีผลการทดสอบวัดความสามารถด้านภาษาของประเทศนั้น ๆ ตามมาตรฐานการทดสอบประเภทใดประเกทหนึ่ง ดังนี้

                - สาธารณรัฐประชาชนจีน มีผลสอบภาษาจีน (HSK) ไม่ต่ำกว่าระดับ 5

                - ญี่ปุ่น มีผลสอบภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ไม่ต่ำกว่าระดับ 3

                - สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีผลการทดสอบภาษาเยอรมัน (Goethe-Zertifikat) ไม่ต่ำกว่าระดับ B3

                - สาธารณรัฐฝรั่งเศส มีผลสอบภาษาฝรั่งเศส (OELF) ไม่ต่ำกว่าระดับ B1

                - สาธารณรัฐเกาหลี มีผลทดสอบภาษาเกาหลี (TOPIK II) ไม่ต่ำกว่าระดับ 3 นอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ความสามารถด้านภาษาที่แต่ละประเทศกำหนด

    9. นิสิตที่ประสงค์ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศต้องเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศตามที่มหาวิทยาลัยหรือคณะกำหนด


หน้าที่ของนิสิตสหกิจศึกษา


    1. นิสิตจะต้องปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการที่กำหนดเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวของสถานประกอบการนั้น ๆ ในตำแหน่งงานที่หลักสูตรพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมกับความรู้และความสามารถของนิสิต

    2. ระหว่างปฏิบัติงานนิสิตจะต้องปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานประกอบการ และข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ. 2558 หรือระเบียบ หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่ออกเพิ่มเติมในภายหลัง

    3. นิสิตจะต้องปฏิบัติงานเต็มเวลาตามที่สถานประกอบการกำหนด

    4. การลาหยุดงานให้ปฏิบัติตามระเบียบหรือแนวปฏิบัติของสถานประกอบการเป็นสำคัญหากนิสิตลาหยุดงานเกินกว่า 3 วันทำการติดต่อกัน ให้นิสิตส่งสำเนาหนังสือขอลาหยุดงานที่สถานประกอบการอนุมัติแล้วให้มหาวิทยาลัยหรือ คณะ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน


การยกเลิกหรือขอเลื่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

    1. นิสิตที่ประสงค์ขอยกเลิก หรือขอเลื่อนการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ให้กระทำได้ก่อนการประกาศผลการรับสมัครงาน โดยความเห็นชอบของคณบดี

    2. เมื่อประกาศผลการรับสมัครงานแล้ว นิสิตสหกิจศึกษาทุกคนต้องไปปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการตามกำหนด จะขอยกเลิกหรือเลื่อนการไปปฏิบัติสหกิจศึกษาไม่ได้ ยกเว้นในกรณีที่เจ็บป่วยจนไม่สามารถไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้ และมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลประกอบการพิจารณาโดยความเห็นชอบของคณบดี การยกเลิกการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหลังประกาศผลการรับสมัครงานแล้ว หากไม่ได้มีสาเหตุอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วย นิสิตจะได้รับผลการประเมินวิชาสหกิจศึกษาในระดับคะแนนตัวอักษร "
U" และไม่สามารถลงทะเบียนเรียนวิชาอื่นใดได้อีกในภาคการศึกษานั้น