0-7431-7600 ต่อ 7111 -

กระบวนการสหกิจศึกษา

ก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

1. นิสิตสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ทาง  http://coopmis.tsu.ac.th/result.php  ตามระยะเวลาที่กำหนด
2. นิสิตยื่นเอกสารการสมัครเป็นนิสิตสหกิจศึกษา ที่อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาการการออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบที่นิสิตไปปฏิบัติสหกิจศึกษา และผ่านกระบวนการตามขั้นตอนที่กำหนดในแบบฟอร์ม
3. นิสิตรับเอกสารใบขอความอนุเคราะห์เข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา ที่ภารกิจสหกิจศึกษา เพื่อยื่นกับสถานประกอบการ
4. รอผลตอบรับจากสถานประกอบการ
5. นิสิตลงทะเบียนรายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา หรืออบรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา จำนวน 30 ชม.
6. นิสิตรับใบส่งตัวเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษาที่ภารกิจสหกิจศึกษา

ระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

1. นิสิตส่งแบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Coop 05) (ภายใยสัปดาห์ที่ 1)
2. นิสิตส่งแบบแจ้งรายละเอียดงาน/ตำแหน่งงาน/พนักงานที่ปรึกษา (Coop 07) (ส่งที่อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา) (ภายในสัปดาห์ที่ 1)
3. วันที่นิสิตส่งแบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Coop 08) (ส่งที่อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา) (ภายในสัปดาห์ที่ 2)
4. นิสิตส่งแบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน (Coop 09) (ส่งที่อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา) (ภายในสัปดาห์ที่ 4)
5. นิสิตส่งรายงานการปฏิบัติงานฉบับสมบูรณ์  (ส่งที่อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา) (ภายในสัปดาห์ที่ 15)


หลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

1. นักศึกษาส่งรายงานให้อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ภายในเวลาที่กำหนด
2. นำเสนอผลงานและเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่แต่ละหลักสูตรกำหนด
3. นำเสนอผลงานและเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยกำหนด
4. นิสิตส่งผลยืนยันการการส่งรายงาน Coop11 มาที่ภารกิจสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ