แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิต โดยสถานประกอบการ (กรณีหลักสูตรไม่มีแบบฟอร์ม)

ภาษาไทย   
ภาษาอังกฤษ