0-7431-7600 ต่อ 7111 -
เตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2567
แนะนำคอร์สเรียน Top Hard Skills ที่ตลาดแรงงานและนายจ้างต้องการ
เสริมทักษะพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จ เพราะชีวิตไม่หยุดที่จะเรียนรู้
แนะนำคอร์สเตรียมความพร้อม ก่อนออกไปปฏิบัติสหกิจศึกษา
12 Skills ที่ช่วยให้ชีวิตการทำงานของคุณชนะเลิศ
ประชาสัมพันธ์ในการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์การใช้งาน LinkedIn Learning
รับสมัครทุนสนับสนุนการอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาฯ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Share and Learn สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ ๖
คณาจารย์นิเทศและบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ กับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE
ประชาสัมพันธ์โครงการ WACE Global Challenge
กำหนดการอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2566
โครงการประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษา และการศึกษาแบบบูรณาการ ปีการศึกษา 2565