0-7431-7600 ต่อ 7111 -
คณาจารย์นิเทศและบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ กับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE
ประชาสัมพันธ์โครงการ WACE Global Challenge
กำหนดการอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2566
โครงการประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษา และการศึกษาแบบบูรณาการ ปีการศึกษา 2565