0-7431-7600 ต่อ 7111 -

ปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา (โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 9 - 10 กันยายน 2566
ภารกิจสหกิจศึกษา จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
หัวข้อ "ปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา" เพื่อให้นิสิตเข้าถึง
            - สหกิจศึกษาคืออะไร ทำไมต้องปฏิบัติสหกิจศึกษา
            - วัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา
            - ความสำคัญของสหกิจศึกษา
            - สหกิจศึกษาและการพัฒนาอาชีพ
            - ขั้นตอนก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา
            - ขั้นตอนระหว่างปฏิบัติสหกิจศึกษา
            - ขั้นตอนหลังปฏิบัติสหกิจศึกษา
โดยวิทยากร คือ อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
มีนิสิตเข้าร่วมโครงการจำนวน : 1,126 คน