0-7431-7600 ต่อ 7111 -

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Share and Learn สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ ๖ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานภาคใต้ตอนล่าง กำหนดจัดโครงการ Share and Learn สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 6 หัวข้อ “เตรียมตัวอย่างไร สู่การศึกษาไทยในยุคเปลี่ยนแปลง” ในวันที่ 9 พ.ย.2566 เวลา 13.00-16.30 น.ผ่านระบบ ZOOM

โดยสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ https://events.psu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ - 3 พ.ย. 2566