0-7431-7600 ต่อ 7111 -

อบรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2566

วันที่ 21-22 ตุลาคม 2566
ภารกิจสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ จัดโครงการการอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 
ณ ห้อง 18501 และ 18510 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ณ ห้อง MF2200 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

โดยอบรมหัวข้อ

"คุณธรรม จริยธรรม และความปลอดภัยในการทำงาน" 

     - คุณธรรม และจริยธรรมในการทำงาน
     - การใช้งานสื่อดิจิทัล
     - การเผยแพร่ จัดเก็บ คัดลอกผลงาน ทำซ้ำ
     - สิทธิส่วนบุคคล
     - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
     - สิ่งที่ทำได้และไม่ได้เมื่ออยู่ในที่ทำงาน
     - ความปลอดภัยในการทำงาน
     - การดูแลตตนเอง
     - การวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ
        

โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ทองขาว และอาจารย์นฤมล ฐานิสโ (คณะนิติศาสตร์)

และอบรมหัวข้อ
"ทักษะความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีมและ การมีบุคลิกภาพที่ดี"
     - ทักษะการนำเสนอข้อมูลอย่างมืออาชีพ
     ทักษะการนำเสนอข้อมูลระหว่างบุคคลในการทำงาน
     เครื่องมือที่ช่วยในการนำเสนอ
     การเลือกใช้เครื่องมือในการนำเสนอข้อมูล
โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ ขุนพล  (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

มีนิสิตเข้าร่วมโครงการจำนวน : 1,126 คน

รูปภาพกิจกรรมโครงการเพิ่มเติม