0-7431-7600 ต่อ 7111 -

อบรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2566

วันที่ 28-29 ตุลาคม 2566 
ภารกิจสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ จัดโครงการการอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 
ณ ห้อง 18501 และ 18510 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ณ ห้อง MF2200 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

โดยอบรมหัวข้อ

"การคิด ออกแบบหัวข้อโครงงานสหกิจศึกษา และการเขียนรายงานสหกิจศึกษา

     - แนวคิดในการออกแบบหัวข้อโครงานสหกิจศึกษา
     - ประเภทรายงาน
     - การเขียนรายงานที่ดี
     - จรรยบรรณในการเขียนรายงาน

โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี (คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน)

และอบรมหัวข้อ
"ทักษะความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีมและ การมีบุคลิกภาพที่ดี"
     - เทคนิคการปฏิบัติงานในสถานประกอบ ภาคเอกชน
     เทคนิคการปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
     การปฏิบัติตนในสถานประกอบการ/หน่วยงาน
     สิ่งที่จำเป็นในการปฏิบัติสหกิจศึกษา
โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.พรวิชัย เต็มบุตร  (คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ)

มีนิสิตเข้าร่วมโครงการจำนวน : 1,126 คน

รูปภาพกิจกรรมโครงการเพิ่มเติม