0-7431-7600 ต่อ 7111 -

รับสมัครทุนสนับสนุนการอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาฯ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนสนับสนุนการอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

ด้วยฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้มีความมุ่งหมายส่งเสริมให้คณาจารย์นิเทศในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถดำเนินการดำเนินงาน CWIE ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยทักษิณตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณเรื่อง “หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน พ.ศ. 2566” ที่กำหนดให้คณาจารย์นิเทศฝึกปฏิบัติวิชาชีพและสหกิจศึกษาทุกคนผ่านการอบรม “หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” (COOPERATIVE AND WORK-INTEGRATED EDUCATION,CWIE) ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ผู้ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนลงทะเบียนได้ที่ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTQvzBE3FXZFRXVoZ7G8wDUQsQ2DCum9hrvbLKID6QTEM4lQ/viewform?usp=sf_linkรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การจัดสรรทุนสนับสนุนการอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและ การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน


รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2566
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร คุณวิภาวี ปังธิกุล โทร 7104