0-7431-7600 ต่อ 7111 -

โครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการดีเด่น ประจำปี 2566 ระดับเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง

วันที่ 11 เมษายน 2566 มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการดีเด่น ประจำปี 2566 ระดับเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ณ ห้องประชุมศรีวิศว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น เพื่อส่งผลงานเข้าประกวดในระดับชาติต่อไป
ประเภทผลงานการประกวด
1. ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา
2. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนนิสิตที่มหาวิทยาลัยทักษิณส่งเข้าร่วม
1. ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา จำนวน 2 คน
2. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 คน
3. ด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และการจัดการ จำนวน 2 คน