0-7431-7600 ต่อ 7111 -

ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ที่ได้รับรางวัลการประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาฯ

ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ที่ได้รับรางวัลการประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาฯ ทั้งวิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง
โดยแบ่งกิจกรรมการประกวด 4 ประเภท ได้แก่
1.ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาคบรรยาย,ภาคโปสเตอร์)
2.ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ (ภาคบรรยาย,ภาคโปสเตอร์)
3.ด้านนวัตกรรม (ภาคบรรยาย)
4.ด้านนานาชาติ (ภาคบรรยาย)
 ในวันที่ 28 มีนาคม 2566 ณ ตึก อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอขอบคุณน้อง ๆ นิสิตที่สนใจเข้าร่วมประกวดโครงการประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศผลรางวัล