0-7431-7600 ต่อ 7111 -
อบรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2566
อบรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2566
อบรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 7-8 ตุลาคม 2566
ปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา (โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
โครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการดีเด่น ประจำปี 2566 ระดับเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง
โครงการประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2565